Banmo Phatthananukul School

นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์งาน
DMC
EMIS
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญการออมของธนาคารโรงเรียน   
คำขวัญการออม
"ออมเงินวันนี้ มั่งมีวันหน้า
ใช้เงินอย่างรู้ค่า ด้วยการประหยัดและการออม"
วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 รับรางวัลของกิจกรรมงานวันวิทยาศาตร์   
ประกวดชุดแฟนซีใบไม้และแข่งขันการจัดระบบนิเวศในน้ำ
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 ตรวจสุขภาพช่องปากให้นักเรียนม.ต้น   
คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านหมอ นำโดย ทพญ.ชื่นใจ นาคะวิโรจน์และทพญ.คุณสิริ เสริมศิริโภคามาตรวจสุขภาพช่องปากให้นักเรียนม.ต้น
วันที่ : 19 สิงหาคม 2557 มองรางวัลสำหรับกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน   
รางวัลจากการแข่งขันการวาดภาพ,จัดป้ายนิเทศ,การประกวดการร้องเพลงไทย,สากล
วันที่ : 15 สิงหาคม 2557 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์&สัปดาห์อาเซียน   
การแสดงระบำอาเซียน,ประกวดร้องเพลงนานาชาติในอาเซียน,ประกวดแฟนซีชุดใบไม้

ข่าวการศึกษา