Banmo Phatthananukul School

นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์งาน
DMC
EMIS
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่,โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์   
วันที่ : 22 กันยายน 2557 พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต   
ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ : 22 กันยายน 2557 ประมวลภาพกิจกรรมงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่
ผอ.พงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์ ,ครูอายุวัฒน์ ปิ่นเกตุ,ครูอมรพรรณ อาศรัยผล,ครูอุบลรัตน์ หินอ่อน,คุณสุรีย์ วงษ์เหมือน
วันที่ : 19 กันยายน 2557 งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557   
นางสาวปิยธิดา สุทธิพันธ์ ชั้น ม.5/2ได้รับคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนคนต้นแบบ “ด้านจิตอาสา” ประจำปี 2557นางสาวนัทธมน แสนหาญ ชั้น ม.6/2ได้รับคัดเลือกเป็น เด็กและเยาวชนคนต้นแบบ “ด้านความเพียงพอ อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2557

ข่าวการศึกษา