Banmo Phatthananukul School

นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์งาน
DMC
EMIS
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2557 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ   
เนื่องด้วย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" มีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรม Walk Rally การอ่านตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 ฐาน
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 พระธรรมฑูต มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
ได้รับเกียรติจาก "พระธรรมฑูต" มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาพข่าว : ครูศศศรัณย์ นิ่มทัศนศิริ
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2557 พิธีเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"   
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 2557   
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2557 โครงการครู 5นาที   

ข่าวการศึกษา