พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล” โดยแบ่งเป็นทุน

1.ทุน ศิษย์เก่าพ.ก. รุ่นที่ 11 มอบให้นักเรียนเรียนดีระดับผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทุน และนักเรียนขาดแคลน ประพฤติดี 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 14,000 บาท

โดยผู้แทนมอบทุน คุณชณัฐพิมพ์ พ่วงโพธิ์ และคุณวิไลวรรณ สินารักษ์

2.ทุนเรียนดีระดับผลการเรียนยอดเยี่ยม พ.ก. (ทุนโรงเรียน) จำนวน 6

ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท นำโดย นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว และนายนินาท ศริพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

3.ทุนเรียนดีผลการเรียนสูงสุดของห้อง (ทุนโรงเรียน) จำนวน 24 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท นำโดย นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว และนายนินาท ศริพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”และฝ่ายบริหาร

4.ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี (ทุนโรงเรียน) จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท นำโดย นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว และนายนินาท ศริพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” และฝ่ายบริหาร

5.ทุนคุณพรพิมล แซ่ซี่ และคุณสมปอง ร่วมวงษ์ จำนวนทุน 11 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท โดยผู้แทนมอบทุน นางสาวขนิษฐา แสงภักดี และนางอัญชลี ปิ่นเกตุ

6.ทุนนาวาเอกหญิงพัลลภา เลี้ยงเทวา คุณเกรียงศักดิ์-คุณสุจิตรา-คุณยินดี เลี้ยงเทวา มอบให้นักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยผู้แทนมอบทุน คุณสุจิตรา เลี้ยงเทวา และคุณยินดี เลี้ยงเทวา

การมอบทุนในครั้งนี้ เป็นจำนวน 98 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท

ทางโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น