ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ประวัติความเป็นมา

         เมื่อ พ.ศ. 2491 หลวงพัฒน์พงษ์พานิช เจ้าของตลาดบ้านหมอได้มอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน และเงินจำนวน 50,000 บาท รวมกับเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ แบบ 2 ของกรมสามัญศึกษา อยู่เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 มีนักเรียน 45 คน ครู 4 คน ต่อมา นาย ทองอยู่ พัฒน์พงษ์พานิช ได้ ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

         ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้มอบกรรมสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ที่ตำบลบางโขมดอำเภอบ้านหมอ จำนวน 40 ไร่ ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหมอ (โรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”) เนื้อที่ประมาณจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินส่วนหนึ่งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้ขอกลับคืนไปสร้างเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านหมอ และยังมีที่ดินเหลืออยู่ประมาณ จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

ปี พ.ศ.2522

         

      โดยที่ดินดังกล่าวโรงเรียนใช้ปลูกสร้างบ้านพักครู ในปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รณรงค์หาทุนซื้อที่ดินตำบลบ้านหมอมาเพิ่มอีก 1 งาน 96 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 1 ปัจจุบันโรงเรียนจึงมีที่ดินที่เป็นของโรงเรียนจำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และแปลงที่ 2 เป็นบ้านพักครู จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

ปี พ.ศ.2533

         

      ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้จัดทำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสาขาโรงเรียน ณ โรงเรียนโคกเสลา มีชื่อว่า สาขาโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” (วัดโคกเสลา) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 10 กิโลเมตร

ปี พ.ศ.2534

         

      ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ยุบสาขาโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” โดยให้นักเรียนที่เหลืออยู่เข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

ปี พ.ศ.2541

         

      ปีการศึกษา 2544 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปี พ.ศ.2544

         

      ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2546

       

      ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ.2548

       

      ปีการศึกษา 2549 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2549

         

      ปีการศึกษา 2554 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2554

 

ปัจจุบัน

         โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
         โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สพฐ เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี