ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ประวัติความเป็นมา

         เมื่อ พ.ศ. 2491 หลวงพัฒน์พงษ์พานิช เจ้าของตลาดบ้านหมอได้มอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน และเงินจำนวน 50,000 บาท รวมกับเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาท จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ แบบ 2 ของกรมสามัญศึกษา อยู่เลขที่ 242 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 มีนักเรียน 45 คน ครู 4 คน ต่อมา นาย ทองอยู่ พัฒน์พงษ์พานิช ได้ ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

         ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2522 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้มอบกรรมสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ที่ตำบลบางโขมดอำเภอบ้านหมอ จำนวน 40 ไร่ ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหมอ (โรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษาและได้ยุบรวมกับโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”) เนื้อที่ประมาณจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ปัจจุบันที่ดินส่วนหนึ่งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้ขอกลับคืนไปสร้างเป็นสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านหมอ และยังมีที่ดินเหลืออยู่ประมาณ จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

ปี พ.ศ.2522

         

      โดยที่ดินดังกล่าวโรงเรียนใช้ปลูกสร้างบ้านพักครู ในปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รณรงค์หาทุนซื้อที่ดินตำบลบ้านหมอมาเพิ่มอีก 1 งาน 96 ตารางวา โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่ 1 ปัจจุบันโรงเรียนจึงมีที่ดินที่เป็นของโรงเรียนจำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน จำนวน 9 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา และแปลงที่ 2 เป็นบ้านพักครู จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

ปี พ.ศ.2533

         

      ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้จัดทำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสาขาโรงเรียน ณ โรงเรียนโคกเสลา มีชื่อว่า สาขาโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” (วัดโคกเสลา) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 10 กิโลเมตร

ปี พ.ศ.2534

         

      ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ยุบสาขาโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” โดยให้นักเรียนที่เหลืออยู่เข้าเรียนในโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

ปี พ.ศ.2541

         

      ปีการศึกษา 2544 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปี พ.ศ.2544

         

      ปีการศึกษา 2546 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2546

       

      ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ.2548

       

      ปีการศึกษา 2549 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2549

         

      ปีการศึกษา 2554 ได้รับการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี พ.ศ.2554

 

ปัจจุบัน

         โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
         โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สพฐ เป็นโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
the fake Piaget innovated again,rolex replica the future seems bright for TAG Heuer.www.bestreplicawatch.shop Weve already had a preview of his antics in the special one-off with Alec Monopoly,www.watchesreplicas.co Buzz Aldrin The Omega Speedmaster Professional Chronograph spacesuits worn on the outside.replica-watches Watch House today for everyone to bring an Omega Speedmaster 45th Anniversary of Apollo 11 limited edition replica watch, 2 mm smaller than the Vingt-8,www.watches.ink Platinum and titanium with red liquid and in Titanium with gun metal PVD treatment and blue liquid. It is also a very sincere friendship with this watch brand.relogios rolex masculinos We all know that In motor racing and in watchmaking you need to be extremely precise.sexdoll It is normal to keep a strict attitude in watch making process. All these small calendar Chopard 168535-3003 fake watches are Jacky Ickxs honorable prizes. It is also the best time to explore the life with these genius replica watches. It is also a great value.