พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประทีปแก้ว

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ “พก” อยู่ในวงกลมล้อมรอบ
พุทธสุภาษิต อตตฺนา โจทยตฺตานํ” 
หมายถึง จงเตือนตนด้วยตน
      พ. สีเขียวเปรียบเหมือนชีวิตอันสดใสของลูก พ.ก.ทุกคน
      ก. สีแสดเปรียบเหมือนความแจ่มจรัสแห่งเกียรติ
      ปรัชญา ลูก พ.ก. สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน

สีประจำโรงเรียน

เขียว – แสด
       เขียว หมายถึง ความรู้ ความเจริญงอกงาม
       แสด  หมายถึง สติปัญญาเจริญรุ่งเรือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชัยพฤกษ์