Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7 ตุลาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"