Banmo Phatthananukul School

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง ชาย หญิง จำนวน (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5109114223
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59590185
มัธยมศึกษาปีที่ 3 510987196
มัธยมศึกษาปีที่ 4 55370123
มัธยมศึกษาปีที่ 5 55057107
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4404585
รวมระดับมัธยมศึกษา 29456463919
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560