Banmo Phatthananukul School

กลุ่มสาระการเรียนรู้  >  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางบุปผา วงษาเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัชนี ขาวพระไพร
ครู

นายประเวส กองนาค
ครู

นายพิมาน พันธ์น้อย
ครู

นายธีรพงษ์ ประโลม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญา เปี่ยมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ เอี่ยมสอาด
ครูผู้ช่วย